De beste laptopdeals voor studenten

Gratis snelle studenten service

Geschikt voor jouw opleiding

Algemene verkoopvoorwaarden voor de winkel

Onderstaand vindt u onze algemene verkoopvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn in onze winkels. Let op:de verkoopvoorwaarden voor onze webshop vindt u hier.

Klik hier om de algemene verkoopvoorwaarden (winkel) als PDF te bekijken.

Om het PDF-bestand te bekijken heeft u Adobe Reader nodig.Adobe Reader kunt u hier gratis downloaden.


Algemene verkoopvoorwaarden van Parret B.V. voor Paradigit, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Brabant te Eindhoven onder nummer 65335155voor verkoop aan consumenten.

1.

Algemene verkoopvoorwaarden

1.1

In iedere vestiging van Paradigit wordt aan de bezoeker middels een duidelijk zichtbaar opgehangen poster kenbaar gemaakt dat Paradigit algemene verkoopvoorwaarden voor verkopen aan consumenten hanteert.

1.2

De algemene verkoopvoorwaarden van Paradigit liggen in iedere vestiging van Paradigit ter inzage, zijn ter plekke digitaal opvraagbaar en mogen kosteloos worden meegenomen, desgewenst worden deze op verzoek van de klant kosteloos toegezonden en zij zijn tevens te raadplegen op www.paradigit.nl.

1.3

Op een Overeenkomst is altijd die versie van de algemene verkoopvoorwaarden van toepassing zoals laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op de datum van het tot stand komen van de Overeenkomst.

1.4

Om een beroep te kunnen doen op deze algemene verkoopvoorwaarden zal in ieder geval ook voldaan moeten worden aan de voorwaarden die gesteld worden aan een consumentenkoop in de Nederlandse wet- en regelgeving. Zie hiervoor ook de brochure 'Koop en Garantie'. Tot uitgangspunt bij het opstellen van deze algemene verkoopvoorwaarden is genomen de dwingendrechtelijk geldende Nederlandse wet- en regelgeving voor consumentenkoop inclusief de Europese Richtlijn Koop en Garantie. Indien een wetswijziging van de regeling inzake consumentenkoop daartoe op enig moment noodzaakt, zullen deze algemene verkoopvoorwaarden, niettegenstaande een mogelijk andersluidende tekst, steeds zo worden geïnterpreteerd en gehanteerd door Paradigit dat zij volledig in overeenstemming zijn met de op dat moment geldende wet- en regelgeving inzake consumentenkoop.

1.5

Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden nietig is, (geheel of gedeeltelijk) vernietigbaar is of onverbindend wordt, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Paradigit en de Klant zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling overeen te komen, die zoveel mogelijk aansluit op en rekening houdt met doel en strekking van de nietige, vernietigde of onverbindend verklaarde bepaling.

1.6

Naast deze algemene verkoopvoorwaarden kunnen - uitsluitend indien dit expliciet is aangegeven - aanvullende voorwaarden zoals speciale actievoorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten al dan niet in een specifiek aangegeven periode. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene verkoopvoorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

1.7

Indien de Klant naar zijn algemene (inkoop)voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Paradigit is ingestemd.

1.8

Paradigit behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2.

Definities en toepasselijkheid

2.1

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

a.

Paradigit Retail B.V. In deze voorwaarden aangeduid als: Paradigit. Alle voor het publiek toegankelijke Paradigit verkooppunten in Nederland die onderdeel uitmaken van Paradigit Retail B.V.

b.

Klant Iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, aan wie Paradigit een aanbieding of prijsopgave doet, offerte uitbrengt, met wie Paradigit een Overeenkomst aangaat, dan wel daarover onderhandelt.

c.

Overeenkomst Iedere overeenkomst die tussen Paradigit en de Klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

d.

Algemene verkoopvoorwaarden Deze algemene verkoopvoorwaarden van Paradigit.

e.

Kassabon Met kassabon wordt bedoeld:

-

De originele kassabon van Paradigit.

-

Met de kassabon wordt door Paradigit in specifieke gevallen gelijkgesteld een bankafschrift of rekening van een creditcardmaatschappij waaruit is op te maken waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht. Andere door de wet voor de Klant toegestane methoden om aan te tonen waar, wanneer en voor welke prijs een bepaald product is gekocht, zijn ook toegestaan.

f.

Non-conformiteit Een product is non-conform als het product ten tijde van de aflevering niet de eigenschappen bezit die de Klant op grond van de Overeenkomst mocht verwachten en die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. Normale slijtage en onheil van buitenaf leiden nooit tot non-conformiteit.

g.

Economische levensduur Met economische levensduur wordt bedoeld de vermoedelijke of werkelijke periode waarna een product als verouderd geldt. Na het verstrijken van de economische levensduur kan het product mogelijk nog wel worden gebruikt.

h.

Overmacht Alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Paradigit geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Paradigit kan worden verlangd.

2.2

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en/of offertes van Paradigit, op alle orderbevestigingen en bestelformulieren van Klanten, op iedere door Paradigit met een Klant gesloten Overeenkomst en op alle andere rechtshandelingen tussen Paradigit en de Klant.

3.

Prijzen

3.1

Aanbiedingen in foldermateriaal, prijsopgaven en offertes van Paradigit vormen een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod aan de Klant om een Overeenkomst met Paradigit aan te gaan. Paradigit is daaraan dus niet gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig door Paradigit is vastgelegd. Indien in enig geval een aanbieding, prijsopgave of offerte ondanks het bepaalde in de vorige volzin aangemerkt moet worden als een aanbod, geldt dat dit aanbod vrijblijvend is en door Paradigit te allen tijde kan worden herroepen of gewijzigd.

3.2

Aanbiedingen zijn slechts geldig gedurende de aangegeven actieperiode en zolang de voorraad strekt.

3.3

Prijzen die vermeld staan op de prijskaartjes die op of boven het schap of bij de betreffende producten zijn geplaatst in de Paradigit vestigingen zijn te allen tijde leidend. Die prijskaartjes zijn altijd te herleiden tot specifieke producten door omschrijving c.q. artikelnummer.

3.4

De verkoopprijs luidt in Euro's inclusief BTW, maar exclusief de eventuele wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage en exclusief eventuele verzend- of bezorgkosten.

3.5

Kennelijke (schrijf)fouten in prijs of omschrijving van een product kunnen door Paradigit altijd worden gecorrigeerd. Indien de Klant evenwel op basis daarvan tot het aangaan van een Overeenkomst mocht hebben besloten, dan kan hij deze Overeenkomst binnen veertien (14) dagen nadat Paradigit de betreffende (schrijf)fout kenbaar heeft gemaakt annuleren.

4.

Offertes

4.1

Alle door Paradigit uitgebrachte op naam gestelde offertes hebben een geldigheidsduur van 7 (zeven) dagen na de dagtekening van de offerte, tenzij in de offerte anders is vermeld.

4.2

Indien een geoffreerd product of onderdeel van een product uit het assortiment van Paradigit gaat en daardoor niet meer leverbaar is, behoudt Paradigit het recht om dit product of het betreffende onderdeel uit de offerte te halen, dan wel een gelijkwaardig alternatief daarvoor aan te bieden. Indien de Klant op basis van de betreffende offerte inmiddels een Overeenkomst met Paradigit heeft gesloten en de door Paradigit voorgestelde wijziging wezenlijk is, heeft de Klant het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5.

Reservering

5.1

De Klant kan een product reserveren. Aan de reservering van een product zijn geen extra kosten verbonden, maar voor sommige producten geldt dat een aanbetaling is vereist. Als dat het geval is, wordt dit uitdrukkelijk aan de Klant gemeld.

5.2

Indien de Klant een reservering wil maken, kan hij dit bewerkstelligen door telefonisch contact op te nemen met de klantendesk van Paradigit (zie www.paradigit.nl), het product via www.paradigit.nl te reserveren of een reservering te plaatsen in samenwerking met een verkoopmedewerker in de betreffende Paradigit vestiging. Paradigit bericht de Klant telefonisch, per e-mail of per sms-bericht zodra het gereserveerde product klaar ligt om te worden afgehaald.

5.3

Paradigit houdt, na kennisgeving als hiervoor bedoeld, het gereserveerde product 3 werkdagen beschikbaar voor de Klant.

5.4

Paradigit behoudt zich het recht voor om een reservering, zonder nadere verklaring, te weigeren.

5.5

Paradigit bepaalt de volgorde van uitlevering in geval van reserveringen.

6.

Eigendomsvoorbehoud

6.1

Niettegenstaande feitelijke aflevering aan de Klant, blijft Paradigit eigenaar van het verkochte product zolang de Klant niet volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Paradigit ter zake van enige met Paradigit gesloten overeenkomst, met inbegrip van hetgeen hij in verband met het tekortschieten in zijn verplichtingen jegens Paradigit verschuldigd mocht worden aan rente en kosten.

7.

Betaling

7.1

De Klant dient het aankoopbedrag volledig te voldoen op het moment van aflevering.

7.2

Betaling dient plaats te vinden bij aflevering in contanten, middels pinbetaling of middels door Paradigit uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen. Betaling per creditcard is toegestaan, mits (i) het een creditcard betreft waarvan in de vestiging staat aangegeven dat deze door Paradigit wordt geaccepteerd, (ii) de Klant een identiteitsbewijs toont en als Paradigit daarom vraagt, erin toestemt dat een fotokopie van dat identiteitsbewijs wordt gemaakt en die kopie door Paradigit wordt behouden ten behoeve van haar interne administratie. Indien Paradigit voor het gebruik van een bepaalde creditcard een vergoeding van de Klant verlangt, wordt dit door Paradigit aan de Klant gemeld en staat dit ook op de Kassabon.

7.3

Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant aan Paradigit een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij ieder deel van een maand als een volledige maand wordt gerekend, vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening. De Klant is in een dergelijk geval tevens gehouden om de (buiten)gerechtelijke kosten die Paradigit moet maken in verband met de incasso van haar openstaande vordering volledig te voldoen, met een minimum van Euro 200,-.

8.

Afhalen in de winkel

8.1

De overeengekomen c.q. opgegeven (af)leverdatum of levertijd vormt geen fatale termijn, geldt altijd bij benadering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Informatie die Paradigit via haar internetsite, via e-mail, telefonisch, schriftelijk of in de vestiging verstrekt over leverdatum of levertijd is in alle gevallen louter indicatief.

8.2

Paradigit is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.

8.3

Indien een product niet meer leverbaar is, wordt dit aan de Klant telefonisch of schriftelijk kenbaar gemaakt. Paradigit is in een dergelijk geval niet gehouden om de Klant een vervangend product onder gelijke voorwaarden aan te bieden.

8.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen, reclame-uitingen, prijsvermeldingen, via internet, mondeling, telefonisch, e-mail of enig ander communicatiemiddel, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Paradigit garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Geringe afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding.

9.

Ruilen en retourneren

9.1

De Klant kan bij elke vestiging van Paradigit een bij Paradigit gekocht product omruilen voor een of meer andere producten of retourneren tegen restitutie van de koopprijs binnen veertien (14) dagen na totstandkoming van de Overeenkomst, mits door de Klant aan de volgende cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

a. De Klant moet gelijktijdig de Kassabon overleggen;

b. Het product dient gekocht te zijn in een vestiging van Paradigit;

c. Het product en alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan moeten ongebruikt, compleet en onbeschadigd zijn;

d. Het product moet als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking zijn verpakt;

e. Een eventuele verzegeling mag niet zijn verbroken;

f. Van cartridges en toners, al dan niet bij een product, mag de verpakking niet zijn geopend.

9.2

Uitgesloten van omruilen en retourneren zijn:

a. Licentiegebonden producten;

b. Software producten;

c. Hygiënische producten;

d. Speciaal voor u bestelde producten.

9.3

Ook uitgesloten van omruilen en retourneren zijn bij Paradigit gekochte producten die enige verandering hebben ondergaan, in de breedste zin van het woord, door toedoen van de Klant of derden. Bij een geschil heeft Paradigit het recht om een onderzoek te laten verrichten door de leverancier van het product zonder voorafgaand aan dat onderzoek te zijn gehouden tot omruilen of retourneren.

9.4

Indien er op het moment van omruilen geen geschikt alternatief product voorhanden is, bestaat ook altijd de mogelijkheid het product om te ruilen voor een door Paradigit uitgegeven tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag.

9.5

Indien de Klant niet de Kassabon kan overleggen zoals vereist ingevolge artikel 9.1 onder a, maar wel aan de overige in artikel 9.1 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan Paradigit uit coulanceoverwegingen, dus geheel vrijblijvend, een bij Paradigit gekocht product terugnemen tegen omruiling voor een of meer andere producten of tegen overhandiging van een tegoedbon (gelijk aan de aankoopprijs als vermeld op de Kassabon), mits in ieder geval ook de volgende voorwaarden worden vervuld:

a. Het product is op de datum van retourneren een product dat opgenomen is in het assortiment van Paradigit.

b. De Klant toont een origineel en geldig legitimatiebewijs en stelt Paradigit in staat daarvan een fotokopie te maken ten behoeve van de interne administratie van Paradigit.

9.6

Door Paradigit uitgegeven cadeau- of tegoedbonnen kunnen niet tegen contant geld worden ingewisseld. Voor een eventueel restantbedrag na verzilvering van een door Paradigit uitgegeven cadeau- of tegoedbon, ontvangt de Klant een nieuwe cadeau- of tegoedbon. Wanneer het restantbedrag echter onder een bedrag van 5 Euro komt zal dit contant aan de Klant voldaan worden.

10.

Fabrieksgarantie en wettelijke garantie

10.1

Op door de Klant bij Paradigit gekochte producten kan een fabrieksgarantie rusten. Informatie daaromtrent treft de Klant aan in of op de verpakking van het betreffende product of op de website van Paradigit (www.paradigit.nl).

10.2

Paradigit verschaft geen eigen (additionele) garantie op door haar geleverde producten, maar zal - ook in het geval dat een fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 10.1 geldt - de op haar als verkoper rustende wettelijke verplichtingen in het kader van conformiteit van verkochte producten als bedoeld in artikel 7:17 en 7:18 lid 2 B.W. onverkort nakomen tegenover de Klant. Paradigit staat er in geval van non-conformiteit voor in dat zij binnen een redelijke termijn zorg draagt voor herstel of vervanging van het betreffende product, overeenkomstig het daaromtrent in de artikelen 7:21 en 7:22 B.W. bepaalde en mits de Klant heeft voldaan aan zijn klachtplicht als opgenomen in artikel 7:23 B.W. Indien herstel of vervanging in geval van non-conformiteit onmogelijk is, dan wel in redelijkheid niet van Paradigit kan worden gevergd, dan wel indien Paradigit niet binnen een redelijke termijn en/of zonder ernstige overlast voor de Klant voor herstel of vervanging kan zorg dragen, dan heeft de Klant de bevoegdheid de Overeenkomst al dan niet gedeeltelijk te ontbinden, zulks met inachtneming van het omtrent dat ontbindingsrecht bepaalde in artikel 7: 22 lid 1 sub a B.W. bepaalde. Indien de reparatietermijn de grenzen van wat in redelijkheid nog van de Klant verwacht mag worden dreigt te benaderen, stelt Paradigit op verzoek van de Klant een leenexemplaar ter beschikking.

10.3

De Klant kan alleen wettelijke garantie claimen bij Paradigit wanneer het product is gekocht bij een vestiging van Paradigit.

10.4

De wettelijke garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering van het product, waarbij de Kassabon als garantiebewijs dient.

10.5

Ingeval een defect/gebrek in of aan een product het gevolg is van ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, van buitenaf komende onheilen in de ruimste zin van het woord, demontage of de-installatie, opzet of grove nalatigheid van de Klant, geldt in geen geval dat de Klant zich jegens Paradigit kan beroepen op garantie.

10.6

Indien tijdens het door Paradigit of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat het defect/gebrek veroorzaakt wordt door illegale of onjuiste installatie van software, is (wettelijke) garantie van Paradigit eveneens uitgesloten.

10.7

Indien tijdens het door Paradigit of door de fabrikant uitgevoerde onderzoek blijkt dat een derde geprobeerd heeft het product te herstellen kan de Klant jegens Paradigit geen beroep doen op (wettelijke) garantie, tenzij een geval als bedoeld in artikel 7:21 lid 6 B.W. zich voordoet, of tenzij Paradigit daartoe op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven.

10.8

Indien het type- of serienummer van het product is verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt ook iedere aanspraak van de Klant op (wettelijke) garantie van Paradigit.

10.9

Als de Klant een beroep doet op het verlenen van (wettelijke) garantie, zal hij Paradigit alle noodzakelijke medewerking moeten verlenen door Paradigit onder meer de gelegenheid te geven een onderzoek in te stellen naar de omstandigheden waaronder of waarin het product is gebruikt en de wijze waarop de producten zijn geïnstalleerd.

11.

Reparaties

Reparaties waarvoor fabrieksgarantie geldt en waarbij de Klant zelf een beroep wil doen op fabrieksgarantie.

11.1

Bij een defect waarvoor fabrieksgarantie geldt kan de Klant:

a.

Bij producten met een ophaal- en bezorgservice (pickup & return) zelf desgewenst direct contact opnemen met de betreffende fabrikant. Het telefoonnummer staat vermeld op de Kassabon of op de website: www.paradigit.nl. Op het moment dat de Klant contact opneemt met de fabrikant, moet de Klant de Kassabon steeds bij de hand hebben.

b.

Bij producten met een breng-in (Carry-in) fabrieksgarantie kan de Klant het product afgeven bij de servicebalie van elke vestiging van Paradigit. De Klant dient een kopie van de Kassabon aan Paradigit te overhandigen.

11.2

Het bepaalde in lid 1 van dit artikel 11 laat nadrukkelijk onverlet het recht van de Klant om jegens Paradigit aanspraak te maken op nakoming door Paradigit van de op haar als verkoper rustende dwingendwettelijke verplichtingen in geval van levering van non-conforme producten in de zin van het Burgerlijk Wetboek (zie artikel 10).

Reparaties aan non-conforme producten en overige reparaties

11.3

Indien een defect zich meer dan zes (6) maanden na de aflevering manifesteert en de Klant aantoont (i) dat het gekochte product non-conform was ten tijde van de aflevering en (ii) door hem sinds de aflevering ook normaal is gebruikt en (iii) daaromtrent ook de nodige informatie heeft verstrekt, vindt herstel of vervanging kosteloos plaats totdat twee jaar zijn verstreken vanaf de datum van aflevering van het betreffende product. In geval van vervanging is Paradigit gerechtigd een technisch gelijkwaardig product ter vervanging van het niet-conforme product aan de Klant te leveren. Indien een defect zich evenwel binnen zes (6) maanden na aflevering manifesteert en de Klant zich ter zake daarvan op non-conformiteit van het gekochte product wil beroepen, dient hij (i) zijn klacht duidelijk aan Paradigit te omschrijven en (ii) aan te geven dat het defect zich binnen zes (6) maanden na aflevering heeft gemanifesteerd.

11.4

Indien een defect zich meer dan twee jaar na de datum van aflevering van het betreffende product manifesteert en de Klant bewijst dat sprake is van een non-conform product ten tijde van de aflevering dat door hem sindsdien normaal is gebruikt en daarover ook informatie heeft verstrekt, kan Paradigit aanspraak maken op een redelijke bijdrage van de Klant in de kosten van herstel of vervanging indien de reparatie of de vervanging leidt tot een aanzienlijke verlenging van de economische levensduur van het betreffende product.

11.5

Indien Paradigit de Klant gemotiveerd heeft aangegeven te twijfelen over de door de Klant gestelde non-conformiteit bij aflevering, kan Paradigit de Klant voorstellen een onderzoek te (doen) instellen naar de oorzaak van het defect. Indien uit dit onderzoek volgt dat geen sprake is van non-conformiteit brengt Paradigit daarvoor aan de Klant kosten, zoals ter zake van het verrichte onderzoek, in rekening.

11.6

In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie als bedoeld in artikel 11.1, brengt Paradigit de kosten van reparatie aan de Klant in rekening. In al die gevallen waarin geen sprake is van non-conformiteit of reparatie onder fabrieksgarantie en uitsluitend indien de Klant aangeeft het defecte product niet door Paradigit te willen laten repareren, brengt Paradigit de Klant onderzoekskosten in rekening.

11.7

Indien Paradigit voornemens is onderzoeks- en/of reparatiekosten door te berekenen overeenkomstig artikel 11.5 en/of 11.6, wordt de Klant vooraf ingelicht over de omvang van die onderzoeks- en reparatiekosten. Eerst na akkoord van de Klant op de verstrekte prijsopgave wordt begonnen met de reparatie. Indien de Klant niet instemt met de begrote reparatiekosten, zal het product eerst na betaling van de onderzoekskosten aan de Klant worden geretourneerd.

Garantie op uitgevoerde reparaties

11.8

Op alle tegen betaling uitgevoerde reparaties als bedoeld in artikel 11.7 verleent Paradigit drie maanden garantie, tenzij op de reparatiebon anders staat vermeld. Deze garantie ziet uitsluitend op het naar behoren uitgevoerd zijn door Paradigit van de betreffende reparatie (inclusief eventueel vervangen onderdelen). Deze garantie ziet dus uitdrukkelijk niet op eventueel nadien ontstane gebreken in of aan gerepareerde producten als gevolg van onjuist, ondeskundig of onoordeelkundig gebruik, opzet, grove nalatigheid of van buiten komend onheil.

Zorg dragen voor back-up

11.9

Bij het verrichten van een reparatie kunnen opgeslagen gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma's verloren gaan. De Klant dient daarom zelf zorg te dragen voor een back-up, voordat het product ter reparatie aan Paradigit wordt aangeboden. Paradigit is niet gehouden, noch aansprakelijk, voor het veiligstellen van aanwezige gegevens, databestanden, besturingssystemen of programma's. Ook voor het opnieuw invoeren of installeren van de betreffende gegevens, databestanden, besturingssysteem of programma's na reparatie is de Klant zelf verantwoordelijk.

Afhalen van gerepareerde producten

11.10

Gerepareerde producten kunnen alleen op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Paradigit aan de Klant worden afgegeven. Paradigit is niet gehouden te controleren of de persoon die op vertoon van het originele inname- en afhaalbewijs van Paradigit het product afhaalt, ook de rechtmatige eigenaar daarvan is.

12.

Privacy

12.1

Paradigit verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van Klanten uitsluitend ten behoeve van (i) de administratie en uitvoering van met Klanten gesloten Overeenkomsten, (ii) onderzoek aan door Klanten aangeboden defecte producten en (iii) reparatie aan door Klanten aangeboden defecte producten, (iv) voor het klantenbestand van Paradigit, een en ander in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Indien een Klant zijn persoonlijke gegevens wenst in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen, kan de Klant hierover per e-mail (via persoonsgegevens@paradigit.nl) met Paradigit contact opnemen en Paradigit zal aan de Klant alle gewenste informatie verstrekken en indien zulks door de Klant gewenst wordt de gegevens aanpassen of verwijderen, tenzij een op Paradigit rustende wettelijke verplichting hieraan in de weg staat en mits de Klant als bijlage bij de betreffende e-mail een kopie van zijn geldig legitimatiebewijs heeft gevoegd. De gegevens van Klanten worden door Paradigit niet verstrekt aan derden.

13.

Aansprakelijkheid

13.1

Informatie op de website van Paradigit is enkel bedoeld voor informatiedoeleinden en niet bedoeld als advies. Indien Paradigit op haar website links heeft opgenomen naar andere websites die wellicht interessant kunnen zijn voor de Klant, dan is Paradigit niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van een bezoek aan die website, zoals, maar niet beperkt tot schade veroorzaakt door een virus of onjuistheid of onvolledigheid van de op die website aanwezige informatie.

13.2

Aansprakelijkheid van Paradigit tegenover de Klant wordt in alle gevallen beoordeeld op de voet van artikel 7:24 B.W., of in het geval dat artikel niet van toepassing is, het toepasselijke dwingende recht.

14.

Overmacht

14.1

In geval van overmacht aan de zijde van Paradigit heeft de Klant slechts recht op schadevergoeding van Paradigit, indien Paradigit in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat Paradigit bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad. De Klant heeft in dat geval recht op vergoeding van zijn schade tot ten hoogste het bedrag van het door Paradigit genoten voordeel.

15.

Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

15.1

Op deze algemene verkoopvoorwaarden, op alle Overeenkomsten, aanbiedingen, prijsopgaven en offertes en op iedere andere rechtsrelatie tussen Paradigit en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is nadrukkelijk uitgesloten.

15.2

Alle geschillen tussen Paradigit en de Klant worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde rechter.

Versie: 1.90